Adviezen/regelgeving

Het COC heeft als wettelijke opdracht advies te verlenen op alle mogelijk ontwerpen van regelgeving (wetsontwerpen, ontwerpen van Koninklijk Besluit, omzendbrieven, richtlijnen, enz.) die verband met de politionele informatiehuishouding en de andere bevoegdheidsdomeinen die haar zijn toebedeeld door de WVG en de bijzondere wetten en dit in haar hoedanigheid van bijzondere Toezichthoudende Autoriteit (Data Protection Authority-DPA). Deze adviezen worden gevraagd door de Regering of door het Parlement en dienen ook te worden opgenomen in de parlementaire stukken.

Opmerking: De adviezen worden gerangschikt per jaartal overeenkomstig de datum van het advies. Dit betekent dat het bijvoorbeeld mogelijk is dat een advies met referte DA21xxxx (gestart in 2021) in de rubriek 2022 is terug te vinden.

2024

 1. DA230047: Advies betreffende een voorontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds (GWF).
 2. DA230046: Advies betreffende een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de gewestelijke school voor de veiligheids- preventie- en hulpdienstberoepen - Brusafe.
 3. DA240004: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 21 december 2017 ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende diverse bepalingen betreffende de Passagiersinformatie-eenheid en de functionaris voor de gegevensbescherming.
 4. DA230043: Advies betreffende een ontwerp van ministerieel besluit houdende vastlegging van de lijst van overheden, organen en instellingen aan wie in het kader van hun wettelijke opdrachten politionele informatie kan meegedeeld worden.
 5. DA240013: Advies betreffende het wetsvoorstel tot invoering van een uniek portaal en uniform klachtenreglement voor het indienen van klachten en aangiften over de politie (DOC 55 2517/003 van 21 maart 2023).
 6. DA240010: Advies betreffende een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het Observatorium van de mobiliteit en verkeersveiligheid en met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van hoofdstuk IV van de ordonnantie van 13 oktober 2023 tot vaststelling van een kader voor de planning, uitvoering en opvolging van het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid.
 7. DA240008: Advies betreffende het wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk België inzake de politie- en douanesamenwerking.
 8. DA240006: Advies betreffende een voorontwerp van decreet over de gegevensverwerking en -uitwisseling bij emissiemonitoring van wegvoertuigen.
 9. DA240002: Advies betreffende een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 44/11/9 §2, tweede en derde lid, van de wet op het politieambt, teneinde de toegang van lokale en bovenlokale overheden tot de gegevens uit de nationale technische gegevensbank ANPR uit te breiden tot toepassingen in het kader van het mobiliteits-, milieu- en leefbaarheidsbeleid (DOC 55 1918/003, amendementen 4 tot 6).
 10. DA240005: Advies betreffende een voorontwerp van wet houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen II.
 11. DA240001: Advies betreffende het voorontwerp van wet betreffende de zorgcentra na seksueel geweld.

2023

 1. DA230044: Advies betreffende de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.
 2. DA230039: Advies betreffende het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Duitstalige Gemeenschap inzake slachtofferzorg.
 3. DA230037: Advies inzake het ontwerp van Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Republiek Moldavië met betrekking tot politionele samenwerking.
 4. DA230038: Advies inzake het wetsontwerp tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek.
 5. DA230028: Advies inzake het voorontwerp van wet betreffende de bevoegdheden op het nationale grondgebied van de leden van de Europese grens- en kustwacht.
 6. DA230026: Advies betreffende het wetsvoorstel betreffende de veiligheid in recreatiedomeinen (DOC 55 3434/001).
 7. DA230032: Advies betreffende het voorontwerp van wet houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen.
 8. DA230027: Advies inzake het voorontwerp van wet betreffende de toetreding van België tot het Verdrag van 30 september 2007 tussen Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk Spanje, de Italiaanse Republiek, de Portugese Republiek, de Franse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot oprichting van een Maritiem Analyse- en Operatiecentrum in het domein van de illegale handel in verdovende middelen (MAOC(N)).
 9. DA230030: Advies betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de opheffing van de leeftijdsgrens en de mogelijkheid van elektronische monitoring in de fase van de voorlopige rechtspleging en overige wijzigingen (VR DOC nr. 0881/1BIS, DOC nr. 0881/2BIS, DOC nr. 0881/3BIS).
 10. DA230034: Advies betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 mei 2019 tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens.
 11. DA230019: Advies betreffende het voorontwerp van wet betreffende de oprichting en organisatie van de opdrachten van de ETIAS Nationale Eenheid (E.N.E) en het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de oprichting en de organisatie van de opdrachten van de ETIAS Nationale Eenheid (E.N.E).
 12. DA230020: Advies inzake een voorstel van resolutie betreffende de verhoging van de pakkans voor verkeersrecidivisten door een koppeling van de kruispuntbank van rijbewijzen met het ANPR-netwerk.
 13. DA230021: Advies betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van het Koninklijk besluit van 14 september 2007 betreffende de minimumvoorwaarden, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen voor wat de verplichte uitrusting met camera’s betreft (DOC nr. 55-3349/001).
 14. DA230014: Advies betreffende 1) het voorontwerp van wet tot oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank ‘Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces’ (’T.E.R.’) en tot wijziging van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de wet van 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme en de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en 2) het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank ‘Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces’ (‘T.E.R.’).
 15. DA220029/2: Advies betreffende een voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een kader voor de planning, uitvoering en opvolging van het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid (tweede lezing).
 16. DA230017: Advies betreffende het ontwerp van Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten van de verdere verwerking door de veiligheid van de staat, van informatie en persoonsgegevens die van de nationale gegevensbank komen.
 17. DA230015: Advies betreffende het ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van de politiegebouwen en complexen van politiegebouwen.
 18. DA230011: Advies betreffende het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg.
 19. DA230004: Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten tot de persoonsgegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt.
 20. DA230002: Advies betreffende het voorontwerp van wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken.
 21. DA220039: Advies betreffende een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992 (bodycams).
 22. DA220037: Advies betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
 23. DA220036: Advies betreffende het voorontwerp van wet inzake de preventie en de bestrijding van feminicides, gendergerelateerde dodingen, en het geweld dat daar aan voorafgaat.
 24. DA220038: Advies betreffende een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens wat de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden betreft (DOC 55-2694/001).
 25. DA220030: Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de functionarissen voor gegevensbescherming.
 26. DA220035: Advies betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet houdende het faciliteren van een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen (DOC 55 2827/001).

2022

 1. DA220024: Advies betreffende drie ontwerpen van Uitvoeringsovereenkomsten en een ontwerp van Uitvoeringsafspraak bij het Benelux-Verdrag van 23 juli 2018 inzake politiesamenwerking.
 2. DA220031: Advies betreffende het ontwerp van Koninklijk besluit betreffende het uniek register van de verwerkingsactiviteiten van de politiediensten.
 3. DA220019/2: Advies betreffende twee amendementen inzake een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt wat de bewaartermijnen van de camerabeelden en het recht op toegang tot die beelden voor de burgers betreft (DOC 55-2662/002).
 4. DA220032: Advies betreffende een voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een Belgisch raadgevend comité voor data-ethiek (DOC 55-2188/001 van 15 september 2021).
 5. DA220029: Advies betreffende een voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een kader voor de planning, uitvoering en opvolging van het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid.
 6. DA220002: Advies betreffende een voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving, de instelling van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en houdende oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen.
 7. DA220017: Advies betreffende een voorontwerp van wet betreffende de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, op het gebied van grenscontroles en voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen [SIS-wet].
 8. DA220016: Advies betreffende een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft het inreis-uitreissysteem.
 9. DA220026: Advies betreffende ontwerp van koninklijk besluit betreffende het gebruik van camera’s in de Belgische maritieme zones.
 10. DA220021: Advies betreffende een voorontwerp van wet betreffende de
 11. DA220019: Advies betreffende een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt wat de bewaartermijnen van de camerabeelden en het recht op toegang tot die beelden voor de burgers betreft.
 12. DA220012: Advies betreffende een ontwerp van wet tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de oprichting van het eDossier-platform.
 13. DA220014: Advies betreffende het wetsvoorstel betreffende een actualisatie van het verbodsbord C23 en het gebruik van onbemande automatisch werkende toestellen ter controle op de inbreuken tegen het verbodsbord C23 (DOC 55, n° 2560/001).
 14. DA220010: Advies betreffende het wetsvoorstel tot invoering van een uniek portaal en uniform klachtenreglement voor het indienen van klachten en aangiften over de politie (DOC 55 2517/001 van 21 februari 2022).
 15. DA220003: Advies betreffende een ontwerp van ministerieel besluit houdende vastlegging van de lijst van overheden, organen en instellingen aan wie in het kader van hun wettelijke opdrachten politionele informatie kan meegedeeld worden.
 16. DA220009: Avis relatif à un projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 27 février 2003 relatif aux installations de réceptions portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les cargaisons - advies alleen in het Frans beschikbaar.
 17. DA220006: Adviesaanvraag m.b.t een voorontwerp van wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging.
 18. DA220004: Avis relatif à un avant-projet d’arrêté du gouvernement de la Communauté germanophone relatif à la lutte contre le dopage dans le sport - advies alleen in het Frans beschikbaar.
 19. DA210033: Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van het model van gemeenteverordening met betrekking tot het onderzoek betreffende de hoofdverblijfplaats bedoeld in artikel 5, §2, derde lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, alsook de termijnen en modaliteiten voor goedkeuring van die verordening.
 20. DA210031: Advies betreffende het Voorontwerp van wet inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie en tot aanwijzing van een nationale cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit.
 21. DA210029: Advies betreffende een voorstel van resolutie over een driejarig moratorium op het gebruik van gezichtsherkenningssoftware en – algoritmen in vaste of mobiele beveiligingscamera’s in openbare en privéplaatsen (DOC 55 1349/001 van 16 juni 2020).

2021

 1. DA210032: Advies betreffende een voorontwerp van ordonnantie betreffende taxidiensten en evenementiële personenvervoerdiensten.
 2. DA210028: Advies betreffende een ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van 10 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan.
 3. DA210025: Advies betreffende een ontwerpbesluit van de Waalse regering tot uitvoering van het decreet van 6 mei 2019 betreffende milieudelinquentie.
 4. DA210022: Advies betreffende een voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de bestrijding van doping in de sport.
 5. DA210023: Advies betreffende een voorontwerp van besluit van de Regering van de Federatie Wallonië-Brussel houdende uitvoering van het decreet betreffende dopingbestrijding en -preventie.
 6. DA210021: Advies betreffende het ontwerpbesluit van de Waalse regering houdende uitvoering van het decreet van 4 april 2019 betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid.
 7. DA210019: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 555/10, §2, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toegang tot de gegevens opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.
 8. DA210017: Advies betreffende een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 44/11/9, §2, tweede en derde lid, van de wet op het politieambt, teneinde de toegang van lokale en bovenlokale overheden tot de gegevens uit de nationale technische gegevensbank ANPR uit te breiden tot toepassingen in het kader van het mobiliteits-, milieu- en leefbaarheidsbeleid.
 9. DA210016: Advies betreffende een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus
 10. DA210014: Advies betreffende een voorontwerp van wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatie-, verkeers- en locatiegegevens in de sector van de elektronische communicatie en de toegang daartoe voor de autoriteiten; en betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
 11. DA210010: Advies betreffende een voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan.
 12. DA210009: Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake selectie en rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten; en betreffende een ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzake selectie en rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten.
 13. DA210008: Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 6 mei 2019 betreffende milieudelinquentie en diverse andere decreten.
 14. DA210007: Advies betreffende het Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers afkomstig van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België.
 15. DA210005: Advies betreffende een voorontwerp van decreet van de Franse Gemeenschap inzake dopingbestrijding en -preventie.
 16. DA210004: Advies inzake het voorontwerp van wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie.
 17. DA210003: Advies betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 wat betreft het gebruik van een draagbare telefoon achter het stuur.
 18. DA210002: Advies betreffende het wetsvoorstel tot aanvulling van de wet 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde teruggevonden en in beslag genomen voorwerpen kenbaar te maken aan het publiek.
 19. DA210001: Advies betreffende het Wetsvoorstel wegverkeerswet - onbemande automatische toestellen (camera's).

2020

 1. DA200015: Advies betreffende een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 inzake dopingpreventie en -bestrijding in de sport.
 2. DA200013: Advies betreffende
 3. DA200012: Advies betreffende een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 inzake dopingpreventie en -bestrijding in
 4. DA200010: Advies betreffende een Gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de bepaling van de nadere regels voor de toereikende, terzake dienende en niet overmatige maatregelen met betrekking tot de koppeling of correlatie van de technische gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, § 3, met de van de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, §§ 1 en 2, of met een andere gegevensbanken waartoe de politiediensten toegang hebben door of krachtens de wet of internationale verdragen die België binden (Richtlijn koppeling/correlatie TGB).
 5. DA200009: Advies betreffende een Gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aangaande de nadere regels betreffende de koppeling van de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2 onderling of met een andere gegevensbanken waartoe de politiediensten toegang hebben door of krachtens de wet of internationale verdragen die België binden (Richtlijn koppeling).
 6. DA200008: Advies betreffende een Gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de toegangsregels van de leden van de politiediensten tot de algemene nationale gegevensbank en de basis-, bijzondere en technische gegevensbank (richtlijn toegangsregels)
 7. DA200007: Advies betreffende een Gemeenschappelijke dwingende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de maatregelen die nodig zijn om het beheer en de veiligheid, waaronder in het bijzonder de aspecten met betrekking tot de betrouwbaarheid, de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid, de traceerbaarheid en de integriteit van de persoonsgegevens en de informatie die worden verwerkt in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2 van de Wet op het Politieambt, te verzekeren (richtlijn informatieveiligheid).
 8. DA200006: Advies betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende bestuurlijke handhaving en houdende de oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DOC 55 1381/001).
 9. DA200005: Advies betreffende het wetsvoorstel houdende het wetboek van strafprocesrecht (DOC 55-1239/001).
 10. DA200004: Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen.
 11. DA200003: Advies betreffende een “wetsvoorstel ICT” (toegang CALOG personeel geïntegreerde politie tot de politionele databanken).
 12. DA200002: Advies over een protocolakkoord tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de federale politie betreffende de instelling en de regels van geautomatiseerde doorgifte van vingerafdrukken.

2019

 1. DA190011: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters.
 2. DA190009: (a) Advies betreffende het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake slachtofferzorg voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (b) Advies betreffende het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake slachtofferzorg.
 3. DA190008: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit inzake de veiligheidsmaatregelen en de minimale technische normen voor politie-informaticasystemen die het geavanceerd elektronisch zegel produceren en inzake de vermeldingen die voorkomen in het geavanceerd elektronisch zegel en in de gekwalificeerde elektronische handtekening.
 4. DA190007: Advies betreffende het voorontwerp van wet houdende instemming met het aanvullende Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme.
 5. DA190005: Advies betreffende een ontwerp van gemeenschappelijke richtlijn van de Minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de bepaling van de nadere regels voor de mededeling van persoonsgegevens en informatie die door de politiediensten worden verwerkt in het raam van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, bedoeld in de artikelen 14 en 15 WPA, en tot de rechtstreekse toegang en de rechtstreekse bevraging van de ANG.
 6. DA190004: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop het gebruik van vaste en tijdelijk vaste camera’s door de politiediensten wordt aangegeven.
 7. DA190003: Advies betreffende het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek Servië betreffende de politiesamenwerking.
 8. DA190002: Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens.
 9. DA190001: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie met het oogmerk om bij te dragen tot de unieke identificatie van gedetineerden.
 10. DA190022: Advies betreffende een voorontwerp van besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping.
 11. DA190021: Advies betreffende de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland die de overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding, ondertekend te Brussel op 15 december 1993, wijzigt en aanvult.
 12. DA190020: Advies betreffende de overeenkomst tussen de Belgische en Franse regering met betrekking tot de modaliteiten van de uitvoering van de grenscontroles in het Verenigd Koninkrijk op de passagiers van treinen tussen het V.K. en België via de vaste kanaalverbindingen en die geen commerciële stop in Frankrijk hebben.
 13. DA190019: Advies betreffende het “Verslag van het overlegcomité betreffende het inrichten van een Kruispuntbank Veiligheid”.
 14. DA190018: Advies betreffende het Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11, § 3 en artikel 12, § 5 van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank.
 15. DA190017: Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijzing van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens.
 16. DA190016: Advies betreffende het Verdrag tussen het Koninkrijk België en Georgië betreffende de politiesamenwerking.
 17. DA190014: Advies betreffende een Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd.
 18. DA190013: Advies betreffende een voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving en houdende oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare besturen.
 19. DA190012:

2018

 1. DA180009: Advies betreffende het voorontwerp van wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
 2. DA180008: Adviesaanvraag betreffende de artikelen 24, 33 en 37 van een voorontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid.
 3. DA180007: Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken.
 4. DA180006: Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen in strafzaken.
 5. DA180005: Adviesaanvraag betreffende twee ontwerpen van koninklijk besluit ter uitvoering van de Wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van de passagiersgegevens (HST-vervoerders - HST-ticketverdelers en bus vervoerders.
 6. DA180004: Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de plaatsen waar de verantwoordelijke voor de verwerking zijn bewakingscamera’s kan richten op de perimeter rechtstreeks rond de plaats, de beelden van de bewakingscamera’s gedurende drie maanden kan bewaren en toegang in real time tot de beelden kan geven aan de politiediensten.
 7. DA180003: Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair wetboek en van de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten.
 8. DA180002: Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van wet betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en het statuut van het penitentiair personeel.
 9. DA180001: Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 25/3, § 1, 2°, b van de wet op het politieambt.
Binary 4437419 1920
Aaron burden F Gb L Yv Tgxx0 unsplash
Cytonn photography G Jao3 ZTX9g U unsplash