Adviezen/regelgeving

Het COC heeft als wettelijke opdracht advies te verlenen op alle mogelijk ontwerpen van regelgeving (wetsontwerpen, ontwerpen van Koninklijk Besluit, omzendbrieven, richtlijnen, enz.) die verband met de politonele informatiehuishouding en de andere bevoegdheidsdomeinen die haar zijn toebedeeld door de WGB en de bijzondere wetten en dit in haar hoedanigheid van bijzondere Toezichthoudende Autoriteit (Data Protection Authority-DPA). Deze adviezen worden gevraagd door de Regering of door het Parlement en dienen ook te worden opgenomen in de parlementaire stukken.

2018

 1. DA180001: Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 25/3, § 1, 2°, b van de wet op het politieambt.
 2. DA180002: Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van wet betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en het statuut van het penitentiair personeel.
 3. DA180003: Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair wetboek en van de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten.
 4. DA180004: Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de plaatsen waar de verantwoordelijke voor de verwerking zijn bewakingscamera’s kan richten op de perimeter rechtstreeks rond de plaats, de beelden van de bewakingscamera’s gedurende drie maanden kan bewaren en toegang in real time tot de beelden kan geven aan de politiediensten.
 5. DA180005: Adviesaanvraag betreffende twee ontwerpen van koninklijk besluit ter uitvoering van de Wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van de passagiersgegevens (HST-vervoerders - HST-ticketverdelers en bus vervoerders.
 6. DA180006: Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen in strafzaken.
 7. DA180007: Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken.
 8. DA180008: Adviesaanvraag betreffende de artikelen 24, 33 en 37 van een voorontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid.
 9. DA180009: Advies betreffende het voorontwerp van wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

2019

 1. DA190001: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie met het oogmerk om bij te dragen tot de unieke identificatie van gedetineerden.
 2. DA190002: Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens.
 3. DA190003: Advies betreffende het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek Servië betreffende de politiesamenwerking.
 4. DA190004: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop het gebruik van vaste en tijdelijk vaste camera’s door de politiediensten wordt aangegeven.
 5. DA190005: Advies betreffende een ontwerp van gemeenschappelijke richtlijn van de Minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de bepaling van de nadere regels voor de mededeling van persoonsgegevens en informatie die door de politiediensten worden verwerkt in het raam van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, bedoeld in de artikelen 14 en 15 WPA, en tot de rechtstreekse toegang en de rechtstreekse bevraging van de ANG.
 6. DA190007: Advies betreffende het voorontwerp van wet houdende instemming met het aanvullende Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme.
 7. DA190008: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit inzake de veiligheidsmaatregelen en de minimale technische normen voor politie-informaticasystemen die het geavanceerd elektronisch zegel produceren en inzake de vermeldingen die voorkomen in het geavanceerd elektronisch zegel en in de gekwalificeerde elektronische handtekening.
 8. DA190009: (a) Advies betreffende het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake slachtofferzorg voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (b) Advies betreffende het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake slachtofferzorg.
 9. DA190011: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters.
 10. DA190012: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit houdende samenstelling en organisatie van de Interministeriële Commissie voor de strijd tegen namaak en piraterij ter uitvoering van de artikelen XV.58 en XV.59 van het Wetboek van economisch recht.
 11. DA190013: Advies betreffende een voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving en houdende oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare besturen.
 12. DA190014: Advies betreffende een Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd.
 13. DA190016: Advies betreffende het Verdrag tussen het Koninkrijk België en Georgië betreffende de politiesamenwerking.
 14. DA190017: Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijzing van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens.
 15. DA190018: Advies betreffende het Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11, § 3 en artikel 12, § 5 van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank.
 16. DA190019: Advies betreffende het “Verslag van het overlegcomité betreffende het inrichten van een Kruispuntbank Veiligheid”.
 17. DA190020: Advies betreffende de overeenkomst tussen de Belgische en Franse regering met betrekking tot de modaliteiten van de uitvoering van de grenscontroles in het Verenigd Koninkrijk op de passagiers van treinen tussen het V.K. en België via de vaste kanaalverbindingen en die geen commerciële stop in Frankrijk hebben.
 18. DA190021: Advies betreffende de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland die de overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding, ondertekend te Brussel op 15 december 1993, wijzigt en aanvult.
 19. DA190022: Advies betreffende een voorontwerp van besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping.
Aaron burden F Gb L Yv Tgxx0 unsplash

2020

1. DA200002: Advies over een protocolakkoord tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de federale politie betreffende de instelling en de regels van geautomatiseerde doorgifte van vingerafdrukken.

2. DA200003: Advies betreffende een “wetsvoorstel ICT” (toegang CALOG personeel geïntegreerde politie tot de politionele databanken).

3. DA200004: Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen.

2021

Cytonn photography G Jao3 ZTX9g U unsplash