Adviezen/regelgeving

Het COC heeft als wettelijke opdracht advies te verlenen op alle mogelijk ontwerpen van regelgeving (wetsontwerpen, ontwerpen van Koninklijk Besluit, omzendbrieven, richtlijnen, enz.) die verband met de politonele informatiehuishouding en de andere bevoegdheidsdomeinen die haar zijn toebedeeld door de WGB en de bijzondere wetten en dit in haar hoedanigheid van bijzondere Toezichthoudende Autoriteit (Data Protection Authority-DPA). Deze adviezen worden gevraagd door de Regering of door het Parlement en dienen ook te worden opgenomen in de parlementaire stukken.

2021

1. DA210001: Advies betreffende het Wetsvoorstel wegverkeerswet - onbemande automatische toestellen (camera's).

2. DA210002: Advies betreffende het wetsvoorstel tot aanvulling van de wet 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde teruggevonden en in beslag genomen voorwerpen kenbaar te maken aan het publiek.

3. DA210003: Advies betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 wat betreft het gebruik van een draagbare telefoon achter het stuur.

4. DA210004: Advies inzake het voorontwerp van wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie.

5. DA210005: Advies betreffende een voorontwerp van decreet van de Franse Gemeenschap inzake dopingbestrijding en -preventie.

6. DA210007: Advies betreffende het Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers afkomstig van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België.

7. DA210008: Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 6 mei 2019 betreffende milieudelinquentie en diverse andere decreten.

8. DA210009: Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake selectie en rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten; en betreffende een ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzake selectie en rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten.

9. DA210010: Advies betreffende een voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan.

10. DA210014: Advies betreffende een voorontwerp van wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatie-, verkeers- en locatiegegevens in de sector van de elektronische communicatie en de toegang daartoe voor de autoriteiten; en betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

11. DA210016: Advies betreffende een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus
1992 op het politieambt, met het oog op de invoering van een registratie- en
motiveringsplicht bij identiteitscontrole (DOC 55 1777/001 van 3 februari 2021).

12. DA210017: Advies betreffende een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 44/11/9, §2, tweede en derde lid, van de wet op het politieambt, teneinde de toegang van lokale en bovenlokale overheden tot de gegevens uit de nationale technische gegevensbank ANPR uit te breiden tot toepassingen in het kader van het mobiliteits-, milieu- en leefbaarheidsbeleid.

13. DA210019: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 555/10, §2, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toegang tot de gegevens opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

14. DA210021: Advies betreffende het ontwerpbesluit van de Waalse regering houdende uitvoering van het decreet van 4 april 2019 betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid.

2020

1. DA200002: Advies over een protocolakkoord tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de federale politie betreffende de instelling en de regels van geautomatiseerde doorgifte van vingerafdrukken.

2. DA200003: Advies betreffende een “wetsvoorstel ICT” (toegang CALOG personeel geïntegreerde politie tot de politionele databanken).

3. DA200004: Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen.

4. DA200005: Advies betreffende het wetsvoorstel houdende het wetboek van strafprocesrecht (DOC 55-1239/001).

5. DA200006: Advies betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende bestuurlijke handhaving en houdende de oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DOC 55 1381/001).

6. DA200007: Advies betreffende een Gemeenschappelijke dwingende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de maatregelen die nodig zijn om het beheer en de veiligheid, waaronder in het bijzonder de aspecten met betrekking tot de betrouwbaarheid, de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid, de traceerbaarheid en de integriteit van de persoonsgegevens en de informatie die worden verwerkt in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2 van de Wet op het Politieambt, te verzekeren (richtlijn informatieveiligheid).

7. DA200008: Advies betreffende een Gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de toegangsregels van de leden van de politiediensten tot de algemene nationale gegevensbank en de basis-, bijzondere en technische gegevensbank (richtlijn toegangsregels)

8. DA200009: Advies betreffende een Gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aangaande de nadere regels betreffende de koppeling van de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2 onderling of met een andere gegevensbanken waartoe de politiediensten toegang hebben door of krachtens de wet of internationale verdragen die België binden (Richtlijn koppeling).

9. DA200010: Advies betreffende een Gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de bepaling van de nadere regels voor de toereikende, terzake dienende en niet overmatige maatregelen met betrekking tot de koppeling of correlatie van de technische gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, § 3, met de van de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, §§ 1 en 2, of met een andere gegevensbanken waartoe de politiediensten toegang hebben door of krachtens de wet of internationale verdragen die België binden (Richtlijn koppeling/correlatie TGB).

10. DA200012: Advies betreffende een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 inzake dopingpreventie en -bestrijding in
de sport.

11. DA200013: Advies betreffende ’The agreement between the United States of America and the Kingdom of Belgium on air transport preclearance’.

12. DA200015: Advies betreffende een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 inzake dopingpreventie en -bestrijding in de sport.

Aaron burden F Gb L Yv Tgxx0 unsplash

2019

 1. DA190001: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie met het oogmerk om bij te dragen tot de unieke identificatie van gedetineerden.
 2. DA190002: Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens.
 3. DA190003: Advies betreffende het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek Servië betreffende de politiesamenwerking.
 4. DA190004: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop het gebruik van vaste en tijdelijk vaste camera’s door de politiediensten wordt aangegeven.
 5. DA190005: Advies betreffende een ontwerp van gemeenschappelijke richtlijn van de Minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de bepaling van de nadere regels voor de mededeling van persoonsgegevens en informatie die door de politiediensten worden verwerkt in het raam van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, bedoeld in de artikelen 14 en 15 WPA, en tot de rechtstreekse toegang en de rechtstreekse bevraging van de ANG.
 6. DA190007: Advies betreffende het voorontwerp van wet houdende instemming met het aanvullende Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme.
 7. DA190008: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit inzake de veiligheidsmaatregelen en de minimale technische normen voor politie-informaticasystemen die het geavanceerd elektronisch zegel produceren en inzake de vermeldingen die voorkomen in het geavanceerd elektronisch zegel en in de gekwalificeerde elektronische handtekening.
 8. DA190009: (a) Advies betreffende het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake slachtofferzorg voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (b) Advies betreffende het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake slachtofferzorg.
 9. DA190011: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters.
 10. DA190012: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit houdende samenstelling en organisatie van de Interministeriële Commissie voor de strijd tegen namaak en piraterij ter uitvoering van de artikelen XV.58 en XV.59 van het Wetboek van economisch recht.
 11. DA190013: Advies betreffende een voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving en houdende oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare besturen.
 12. DA190014: Advies betreffende een Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd.
 13. DA190016: Advies betreffende het Verdrag tussen het Koninkrijk België en Georgië betreffende de politiesamenwerking.
 14. DA190017: Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijzing van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens.
 15. DA190018: Advies betreffende het Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11, § 3 en artikel 12, § 5 van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank.
 16. DA190019: Advies betreffende het “Verslag van het overlegcomité betreffende het inrichten van een Kruispuntbank Veiligheid”.
 17. DA190020: Advies betreffende de overeenkomst tussen de Belgische en Franse regering met betrekking tot de modaliteiten van de uitvoering van de grenscontroles in het Verenigd Koninkrijk op de passagiers van treinen tussen het V.K. en België via de vaste kanaalverbindingen en die geen commerciële stop in Frankrijk hebben.
 18. DA190021: Advies betreffende de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland die de overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding, ondertekend te Brussel op 15 december 1993, wijzigt en aanvult.
 19. DA190022: Advies betreffende een voorontwerp van besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping.

2018

 1. DA180001: Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 25/3, § 1, 2°, b van de wet op het politieambt.
 2. DA180002: Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van wet betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en het statuut van het penitentiair personeel.
 3. DA180003: Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair wetboek en van de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten.
 4. DA180004: Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de plaatsen waar de verantwoordelijke voor de verwerking zijn bewakingscamera’s kan richten op de perimeter rechtstreeks rond de plaats, de beelden van de bewakingscamera’s gedurende drie maanden kan bewaren en toegang in real time tot de beelden kan geven aan de politiediensten.
 5. DA180005: Adviesaanvraag betreffende twee ontwerpen van koninklijk besluit ter uitvoering van de Wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van de passagiersgegevens (HST-vervoerders - HST-ticketverdelers en bus vervoerders.
 6. DA180006: Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen in strafzaken.
 7. DA180007: Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken.
 8. DA180008: Adviesaanvraag betreffende de artikelen 24, 33 en 37 van een voorontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid.
 9. DA180009: Advies betreffende het voorontwerp van wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
Cytonn photography G Jao3 ZTX9g U unsplash