Adviezen/aanbevelingen

Het COC adviseert ook burgers (betrokkenen), professionelen (politiediensten, politieambtenaren, leidinggevende, private instellingen, enz.) en overheden (de federale Minister van Binnenlandse Zaken of Justitie, een deelstaatregering, een procureur-generaal, enz …) over alle mogelijke aspecten, vragen en problemen die te maken hebben met de politionele informatiehuishouding of met de verwerkingen gedaan door de AIG, de BEL-PIU en de Douane die onder de bevoegdheid van het COC vallen. Deze adviezen kunnen betrekking hebben op punctuele vragen dan wel meer principiële problemen. Het COC is niet in de mogelijkheid al deze adviezen te publiceren.

2022

1. BD220016: Advies uit eigen beweging betreffende het gebruik van camera’s in fouilleringsruimtes en met betrekking tot het wetsvoorstel van 22 april 2021 tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het invoeren van een registratie- en motiveringsplicht bij zogenaamde naaktfouilles (DOC 55 1944/001).

2023

Monitoring g1301c8323 1920

2021

  1. DD200026: Advies uit eigen beweging met betrekking tot de vraag wie de verwerkingsverantwoordelijke is voor gegevensverwerkingen door de politiediensten in het kader van de uitvoering van politionele opdrachten enerzijds en voor gegevensverwerkingen onder de AVG anderzijds.
  2. DD200025: Advies uit eigen beweging betreffende het filmen door burgers van politie interventies en betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en de privacy van politieambtenaren tegenover derden tijdens de uitvoering van hun politionele opdrachten.

2020

  1. DD200013: Advies betreffende een aanvraag tot gebruik van een badgesysteem door de politiezone X.
  2. DA200018: Advies uit eigen beweging betreffende de invulling van de functie van functionaris voor gegevensbescherming of DPO.
  3. DD200015: Advies uit eigen beweging betreffende de mededeling van gegevens uit politionele meldings- en interventiefiches aan de betrokkene en andere belanghebbenden.
  4. CON19008: Advies uit eigen beweging naar aanleiding van de bevindingen in het kader van een onderzoek naar het gebruik van bodycams.
  5. BD200007: Advies uit eigen beweging met betrekking tot het invoeren van camerabewaking door de geïntegreerde politie met het oog op de controle van de naleving van de arbeidsvoorwaarden.
Helloquence Oqmzwnd3Thu Unsplash

2018

  1. DD180009: Ambtshalve advies betreffende het juridisch (gegevensbescherming) kader bij onrechtmatige consultaties van databanken door de leden van de geïntegreerde politie, de AIG en de Passagiersinformatie-eenheid.