Actua

Op deze pagina kunt u de meest recente informatie met betrekking tot het Controleorgaan terugvinden.

Publicatie activiteitenverslag 2023 - 03/06/2024

Het Controleorgaan publiceert vandaag zijn activiteitenverslag 2023.

Pexels samjjohnson 1764956

Publicatie advies DA240010 - 06/05/2024

Het COC gaf op 25 april 2024 een negatief advies op een “ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het Observatorium van de mobiliteit en verkeersveiligheid en met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van hoofdstuk IV van de ordonnantie van 13 oktober 2023 tot vaststelling van een kader voor de planning, uitvoering en opvolging van het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid”.

Onze adviezen zijn hier beschikbaar.

Pexels natri 792199

Publicatie beslissing DRS24001 - 03/04/2024

Het Controleorgaan valideerde op 22.02.2024 de politionele statistieken van de jaren 2020 tot en met 2022 afkomstig van de Algemene Nationale Gegevensbank en die als grondslag dienen voor het zgn. ‘dataretentiebesluit’ van de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.

De beslissing en het validatieproces zijn hier raadpleegbaar.

Pexels lukas 590020

Publicatie advies DA240006 - 20/03/2024

Het Controleorgaan gaf op 19.02.2024 een negatief advies op een voorontwerp van Vlaams decreet over de gegevensverwerking en -uitwisseling bij emissiemonitoring van wegvoertuigen om diverse redenen waaronder:

 1. De onbevoegdheid van de Vlaamse wetgever om dwingende regels op te leggen aan de politiediensten wat immers een federale materie is krachtens artikel 184 van de Grondwet.
 2. De AVG kan niet het wettelijk kader zijn voor de verwerkingen in het kader van emissiemonitoring en emissie-inbreuken vastgesteld door de politie.
 3. Aangezien, zoals hiervóór gesteld, de oprichting van politionele gegevensbanken tot de bevoegdheid van de federale wetgever behoort en dit, a fortiori, ook het geval is voor de gegevens die in deze politionele gegevensbanken (kunnen) worden verwerkt kan de decreetgever geen bijkomende politionele gegevensbanken (in de WPA) oprichten, laat staan de lijst van gegevens die in een technische gegevensbank worden verwerkt, uitbreiden.
 4. De Vlaamse Regering kan de mededeling van politionele gegevens afkomstig uit politionele gegevensbanken met het oog op het delen van deze gegevens met derden niet via “datacontracten” en “protocollen’ regelen.

Onze adviezen zijn hier beschikbaar.

Pexels life of pix 7674

Publicatie advies DA240002 - 15/03/2024

Het Controleorgaan verleende op 8 maart 2024 een negatief advies op twee amendementen op het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 44/11/9 §2, tweede en derde lid, van de wet op het politieambt, teneinde de toegang van lokale en bovenlokale overheden tot de gegevens uit de nationale technische gegevensbank ANPR uit te breiden tot toepassingen in het kader van het mobiliteits-, milieu- en leefbaarheidsbeleid (DOC 55 1918/003, amendementen 4 tot 6).

Het COC geeft niet vaak een negatief advies en doet dit enkel wanneer de voorgelegde tekst fundamentele bezwaren oproept. In deze betreffen deze bezwaren in essentie andermaal de beleidskeuze om politionele informatie en persoonsgegevens mee te delen aan allerhande (onbenoemde) externe instellingen en organen voor andere dan handhavingsdoelstellingen en de wijze waarop het gewijzigde wetsvoorstel dit uitwerkt. Naast de loutere gegevensbeschermingsrechtelijke opmerkingen zijn er ook belangrijke problemen geïdentificeerd inzake haalbaarheid en capaciteit voor de politiediensten die immers zouden worden belast met opdrachten die ver afstaan van de kerntaken van de politie, het ook hier ingebakken (en inmiddels klassieke) gebrek aan uniformiteit en (gezien het een wetsvoorstel betreft) de afwezigheid van een gekend standpunt van de bevoegde voogdijministers en politionele verwerkingsverantwoordelijken nopens de wettelijkheid en operationele haalbaarheid van het voorstel.

Onze adviezen zijn hier beschikbaar.

Pexels lukas 574087

Publicatie advies uit eigen beweging DD220019 - 22/02/2024

Het Controleorgaan bracht op 13 februari 2024 een ambtshalve advies uit betreffende de verwerking van persoonsgegevens van personeelsleden van een politie-entiteit met het oog op het beheer van de toegang tot de bewapening – Verwerking van vingerafdrukken van personeelsleden voor hetzelfde doel. Dit advies is het gevolg van heel wat vragen vanuit de politie aan het COC betreffende de geoorloofdheid van het gebruik van biometrische gegevens voor interne beheersdoeleinden.

Onze adviezen uit eigen beweging zijn hier beschikbaar.

Pexels panumas nikhomkhai 17155842

Publicatie advies DA230046 - 20/02/2024

Het Controleorgaan heeft een negatief advies gepubliceerd betreffende een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de gewestelijke school voor de veiligheids- preventie- en hulpdienstberoepen - Brusafe.

Dit ontwerp van Brusselse Ordonnantie voorziet in een verplichte aansluiting van de zes Brusselse politiezones in een Videoplatformsysteem onder het beheer van safe.brussels. Het negatief advies is in hoofdorde ingegeven door de vaststelling dat de organisatie van de politionele informatiehuishouding, conform art. 184 van de Grondwet, een federale materie is die in hoofdzaak in de federale Wet op het Politieambt wordt geregeld en dat deelstaten in beginsel niet wetgevend kunnen optreden, laat staan dwingende verplichtingen kunnen opleggen aan de politiediensten. Het COC stelt de laatste jaren overigens meer en meer vast dat regionale regeringen en wetgevers steeds meer en steeds diepgaander willen ingrijpen en tussenkomen in de materie van de politionele organisatie, het politierecht en de politionele informatiehuishouding, wat naast de louter juridische problematiek, de geïntegreerde politie als organisatie voor bijzonder zware uitdagingen stelt op het vlak van beheersbaarheid, operationele werking, budget en capaciteit.

Onze adviezen zijn hier beschikbaar.

Photo caméra

Publicatie advies DA230043 - 15/01/2024

Het Controleorgaan heeft een advies gepubliceerd betreffende een ontwerp van ministerieel besluit houdende vastlegging van de lijst van overheden, organen en instellingen aan wie in het kader van hun wettelijke opdrachten politionele informatie kan meegedeeld worden.

Onze adviezen zijn hier beschikbaar.

Ordi

Publicatie rapport DIO23002 - 08/01/2023

Het Controleorgaan heeft een toezichtrapport gepubliceerd inzake de inzet van private bewakingsagenten voor de functies aan het onthaal en dispatching door een politiezone in West-Vlaanderen.

Camera 2

Publicatie advies DA230028 - 25/09/2023

Het Controleorgaan heeft een advies gepubliceerd betreffende het voorontwerp van wet betreffende de bevoegdheden op het nationale grondgebied van de leden van de Europese grens- en kustwacht.

Onze adviezen zijn hier beschikbaar.

Caution

Publicatie advies DA230030 - 14/09/2023

Het Controleorgaan heeft een advies gepubliceerd betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de opheffing van de leeftijdsgrens en de mogelijkheid van elektronische monitoring in de fase van de voorlopige rechtspleging en overige wijzigingen (VR DOC nr. 0881/1BIS, DOC nr. 0881/2BIS, DOC nr. 0881/3BIS).

Onze adviezen zijn hier beschikbaar.

Dossier

Publicatie advies DA230034 - 13/09/2023

Het Controleorgaan heeft een advies gepubliceerd betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 mei 2019 tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens.

Onze adviezen zijn hier beschikbaar.

Surveillance prison

Publicatie beperkt toezichtrapport DIO22003 - 12/09/2023

Het Controleorgaan heeft een beperkt toezichtrapport gepubliceerd betreffende de vaststelling van snelheidsovertredingen in het kader van de toepassing van GAS 5 en betreffende het gebruik van vrachtwagensluizen.

De rapporten zijn hier beschikbaar.

Sinds 2021 kunnen de gemeenten in het Vlaams Gewest bepaalde beperkte snelheidsovertredingen bestuurlijk afhandelen. Daarbij wordt in toenemende mate samengewerkt met een private onderneming die de gemeente voorziet van een ANPR netwerk en een verwerkingsproces voor de vaststelling van deze verkeersinbreuken. Een gelijkaardig systeem wordt ook aangeboden voor het beboeten van sluipverkeer door vrachtwagens. Voor deze laatste wordt het verkeersbord C3 (doorgangsverbod in beide richtingen) voorzien van een onderbord met een maximum tonnage. Op die manier meent de gemeente deze verkeersinbreuk ook wettig via de sanctionerend ambtenaar te kunnen afhandelen. In het toezichtrapport van het COC worden bij de vaststelling en de verwerking van deze verkeersinbreuken een reeks problemen geïdentificeerd die samengevat erop neerkomen dat noch de gemeente, noch de politie, de mogelijke administratieve handhaving van deze verkeersinbreuken correct interpreteert en evenmin de verwerking ervan correct uitvoert. Dit is vooral te wijten aan:

 • onvoldoende kennis van het specifiek toepasselijk (complex) wettelijk kader;
 • de rechtspositie van de private onderneming die een Trajectcontrole as a Service (TaaS) aanbiedt waarmee wordt samengewerkt en de activiteiten van deze onderneming in de repressieve handhaving;
 • de problematische verwerkingsprocessen van het geheel van de administratieve afhandeling door het consortium enerzijds en de politie anderzijds.
Pexels markus spiske 229014

Publicatie advies DA230019 - 16/08/2023

Het Controleorgaan heeft een advies gepubliceerd betreffende het voorontwerp van wet betreffende de oprichting en organisatie van de opdrachten van de ETIAS Nationale Eenheid (E.N.E) en het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de oprichting en de organisatie van de opdrachten van de ETIAS Nationale Eenheid (E.N.E).

Onze adviezen zijn hier beschikbaar.

Pexels avion

Publicatie advies DA230020 - 07/08/2023

Het Controleorgaan heeft een advies gepubliceerd inzake een voorstel van resolutie betreffende de verhoging van de pakkans voor verkeersrecidivisten door een koppeling van de kruispuntbank van rijbewijzen met het ANPR-netwerk.

Onze adviezen zijn hier beschikbaar.

Pexels voiture

Publicatie advies DA230021 - 14/07/2023

Het Controleorgaan heeft een advies gepubliceerd betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van het Koninklijk besluit van 14 september 2007 betreffende de minimumvoorwaarden, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen voor wat de verplichte uitrusting met camera’s betreft (DOC nr. 55-3349/001).

Onze adviezen zijn hier beschikbaar.

Pexels mateusz chodakowski 397225

Publicatie advies DA230014 - 12/07/2023

Het Controleorgaan heeft een advies gepubliceerd betreffende 1) het voorontwerp van wet tot oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank ‘Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces’ (’T.E.R.’) en tot wijziging van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de wet van 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme en de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en 2) het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank ‘Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces’ (‘T.E.R.’).

Onze adviezen zijn hier beschikbaar.

Pexels manuel geissinger 325229

Publicatie advies 220029/2 - 19/06/2023

Het Controleorgaan heeft een advies gepubliceerd betreffende een voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een kader voor de planning, uitvoering en opvolging van het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid (tweede lezing).

Onze adviezen zijn hier beschikbaar.

Route

Publicatie advies DA230017 - 14/06/2023

Het Controleorgaan heeft een advies gepubliceerd betreffende het ontwerp van Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten van de verdere verwerking door de veiligheid van de staat, van informatie en persoonsgegevens die van de nationale gegevensbank komen.

Onze adviezen zijn hier beschikbaar.

Pexels databse

Publicatie activiteitenverslag 2022 - 09/06/2023

Het Controleorgaan publiceert vandaag zijn activiteitenverslag 2022.

Document

Publicatie advies DA230015 - 05/06/2023

Het Controleorgaan heeft een advies gepubliceerd betreffende het ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de beveiliging van de politiegebouwen en complexen van politiegebouwen.

Onze adviezen zijn hier beschikbaar.

Cctv surveillance camera 7267551 1280

Nieuw persbericht - 25/05/2023

Het Controleorgaan heeft een toezichtrapport gepubliceerd m.b.t. inbreuken begaan door de leden van de politiediensten bij de politionele verwerkingen in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG).

Pexels cottonbro studio 3201478

Publicatie advies DA230011 - 15/05/2023

Het Controleorgaan heeft een advies gepubliceerd betreffende het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg.

Dit advies is hier beschikbaar.

Mr cup fabien barral o6 GEPQ Xnq MY unsplash

Publicatie van de adviezen DA230002 en DA230004 - 05/05/2023

Het Controleorgaan heeft twee adviezen gepubliceerd:

 • het advies betreffende het voorontwerp van wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken.
 • het advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten tot de persoonsgegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt.

De adviezen zijn hier beschikbaar.

Camera 19223 1920

Nieuw persbericht - 06/04/2023

Het Controleorgaan heeft een beslissing genomen tot validatie van de politionele statistieken als grondslag voor het zgn. 'dataretentiebesluit' van de Minister van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Pexels kindel media 7714765

Publicatie advies DA220039 - 31/03/2023

Het advies betreffende een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992 (bodycams) is gepubliceerd!

Posters NL 03

New features in het Schengeninformatiesysteem (SIS) - 28/02/2023

Het Schengeninformatiesysteem (SIS) is een IT-systeem dat vrijheid, veiligheid en recht in het Schengengebied waarborgt.

SIS ondersteunt de operationele samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de nationale autoriteiten.

Het systeem stelt de nationale bevoegde autoriteiten in staat signaleringen van gezochte personen of voorwerpen te controleren.

Vanaf 7 maart 2023 wordt SIS geactualiseerd en bevat het nieuwe elementen. Wat doet het SIS?

 • De samenwerking verbeteren
 • De meest kwetsbaren beschermen
 • Illegale migratie beheren
 • Criminaliteit bestrijden
 • De controles aan de buitengrenzen versterken
 • Individuele rechten beschermen

Voor meer informatie : klik hier.

20110228 126pano

Publicatie advies DA220037 - 27/02/2023

Het advies betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur is reeds beschikbaar.

Fingerprint 979598 1280

Publicatie rapport DIO22006 - 15/02/2023

Het Controleorgaan deed een beperkt toezichtonderzoek bij een West-Vlaamse politiezone met betrekking tot de toepassing van de GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) procedure door een gemeente binnen de politiezone, waarbij werd vastgesteld dat:

- personeelsleden van de politiezone, ten behoeve van de vaststellende ambtenaar en/of de sanctionerend ambtenaar, met het oog op identificatie van de overtreder, zonder dat daarvoor een rechtsbasis werd aangetoond, het Rijksregister en de DIV (Repertorium voertuigen) raadpleegde en daarbij ook ten aanzien van de burger de indruk werd gewekt dat het om een politionele vaststelling ging (gebruik logo van de politie op de GAS-vaststelling van de gemeente)

- de Wet op het Politieambt voor deze onderzoeksdaden, noch voor de daaropvolgende mededeling van persoonsgegevens en informatie door en vanuit de politie naar en ten behoeve van de GAS-ambtenaar een afdoende rechtsbasis biedt;

- de GAS-vaststeller, noch de sanctionerend ambtenaar, op basis van de Wet op het Politieambt, een toegang kan hebben tot politionele gegevensbanken of de gegevensbanken waartoe de politie wettig toegang hebben, zoals het Rijksregister en de DIV, laat staan via het politie-netwerk.

Het COC legde als corrigerende maatregel een berisping op aan de politiezone en heeft een overgangsperiode aanvaard om zich volledig in regel te stellen (zie www.controleorgaan.be/rapporten) met als doel een einde te maken aan een niet toelaatbare (weliswaar historisch gegroeide) verstrengeling tussen politiezone en gemeente in het kader van de behandeling van het GAS-contentieux.

Nica cn 5 J96f9h l M unsplash

Publicatie advies DA220036 - 13/02/2023

Het advies van het COC betreffende het voorontwerp van wet inzake de preventie en de bestrijding van feminicides, gendergerelateerde dodingen, en het geweld dat daar aan voorafgaat is gepubliceerd.

Monitoring g1301c8323 1920