Actua

Op deze pagina kunt u de meest recente informatie met betrekking tot het Controleorgaan terugvinden.

Publicatie advies DA220032 - 29/11/2022

Het advies van het COC betreffende een voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een Belgisch raadgevend comité voor data-ethiek (DOC 55-2188/001 van 15 september 2021) is beschikbaar.

Nica cn 5 J96f9h l M unsplash

Publicatie Advies DA220029 - 24/11/2022

Het COC publiceert zijn advies betreffende een voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een kader voor de planning, uitvoering en opvolging van het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid. De verschillende adviezen van het COC zijn vanaf deze pagina verkrijgbaar.

Monitoring g1301c8323 1920

Publicatie Advies DA2200002 - 10/11/2022

Het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) heeft op 8 november 2022 zijn advies verleend op een Voorontwerp van wet betreffende de bestuurlijke handhaving door de gemeenten. Het COC adviseert tot een noodzakelijke herwerking van het voorontwerp en uit zijn ongerustheid over een reeks aspecten waaronder:

  • De vaagheid van een reeks van “strafbare feiten” die aanleiding kunnen geven tot het al dan niet te weigeren, schorsen of opheffen van een vestigings- of uitbatingsvergunning, dan wel een inrichting te sluiten en het brede visnet aan misdrijven – van het lichtste tot het zwaarste - dat ter zake wordt uitgegooid.
  • De veelheid van politionele informatie ongeacht het statuut van validatie (niet enkel processen-verbaal, maar ook zachte informatie in informatierapporten, zowel informatie van gerechtelijke politie als informatie van bestuurlijke politie die niet aan concrete strafbare feiten kan gelieerd worden) die aan de gemeenten zullen worden overgemaakt.
  • De ruime en vage omschrijving van de personen die het voorwerp kunnen uitmaken van een integriteitsonderzoek en dus ook de van de door de politie aan de gemeenten over te maken informatie.
  • De moeilijkheid voor de politie om uit te maken over welke concrete strafbare feiten informatie vanuit de politiedatabanken kan of moet meegedeeld worden.
  • De technische kennis en expertise of het gebrek daaraan bij de 581 gemeenten noodzakelijk om correct en proportioneel om te gaan met de hen overgemaakte politionele informatie.
  • Het verplichte karakter voor een gemeente om altijd en in alle omstandigheden een integriteitsonderzoek te doen.
  • De rechtstreekse bevraging door de nieuw te creëren DIOB (Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen) van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de politie.
  • De negatieve impact van het voorontwerp op de operationele capaciteit van de geïntegreerde politie.
20110228 126pano

Publication van het Rapport CON21006 - 28/10/2022

Gelet op zijn bevoegdheden als externe toezichthoudende autoriteit ten aanzien van de gegevensverwerkingen door de Belgische politie heeft het Controleorgaan op de politionele informatie (Controleorgaan of COC) op vraag van de procureur des Konings van en te West-Vlaanderen een toezichtonderzoek gevoerd binnen een West-Vlaamse politiezone (hierna PZ WVL).

Eén en ander kaderde binnen een algemeen aangevoelde disfunctionele werking van de politiezone door het politiecollege (bestuurlijke overheid) die ook een private auditor heeft aangesteld om een meer algemene audit naar het functioneren van de politiezone uit te voeren. Daarnaast verzocht de procureur des Konings het Controleorgaan een controle uit te voeren op de verwerking van de informatie en persoonsgegevens binnen de politiezone.

Het COC deed daarbij een reeks opmerkelijke vaststellingenwaaronder:

-Geen duidelijk beeld van de in de politiezone gebruikte bijzondere politionele gegevensbanken, waarbij er noch bewaartermijnen, noch loggings voorzien werden.

-Het COC stelde verder vastdat erzo goed als nooit een reden van raadpleging werd ingegeven bij het consulteren van databanken -Voor de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)en Rijksregisterwerden slechts 0,1187 % ‘redenen raadpleging’opgegeven -en, indien dit wel gebeurde, de reden (onvoldoende)duidelijk was.

-Het COC kwam tot de vaststelling dat 68% van de medewerkers van de PZ WVL zichzelf of collega’s intern depolitiezonehadden opgevraagd en dat 84% zichzelf had opgevraagd of door een collega werd opgevraagd. Deze bevindingen werden door het COC niet tot op het individuele niveau van elk personeelslid onderzocht. Van zodra het Controleorgaan botst op aanwijzingen van misdrijven wordt de relevante informatie overgemaakt aan het Openbaar Ministerie. In deze door het COC uitgevoerde prima facieanalyse zal men dus zowel rechtmatige als onrechtmatige opzoekingen kunnen terugvinden.

-Op basis van de loggings kon het COC evenwel ook vaststellen dat een aantal politiemedewerkers opvragingen en handelingen hebben gesteld in dossiers zonder daarbij de opsteller te zijn. Een aantal van de politiemedewerkers hebben, terwijl ze zelf verdachte waren, de processen-verbaal geraadpleegd, afgedrukt, enz.

-Het COC heeft vastgesteld dat in bepaalde diensten, zoals de dispatching, waar de meeste opvragingen gebeuren, verrassend weinig de toepassing ‘ANG-controle’ gebruikt werd. Door het niet gebruiken van deze toepassing is er een risico dat veelinformatie met een directe impact op het terrein, zoalsbv. geseinde personen, gemist wordt.

-Uit een beperkte steekproef bleek dat de verplichte “triptiek”(afname vingerafdrukken en foto’s en opmaak van individuele beschrijving vangearresteerden) in de PZWVLin zeven van de negen gevallen niet of niet volledig werd uitgevoerd,wat niet aanvaardbaaris. Kwaliteitsvolle politionele informatiehuishouding staat of valt met de correcte uitvoering van een reeks van basishandelingen, waaronder de triptiek. Hierdoor komt de gegevensuitwisseling naar de ANGin het gedrang.

Het volledig Rapport is vanaf deze pagina beschikbaar.