Actua

Op deze pagina kunt u de meest recente informatie met betrekking tot het Controleorgaan terugvinden.

Posters NL 03

New features in het Schengeninformatiesysteem (SIS) - 28/02/2023

Het Schengeninformatiesysteem (SIS) is een IT-systeem dat vrijheid, veiligheid en recht in het Schengengebied waarborgt.

SIS ondersteunt de operationele samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de nationale autoriteiten.

Het systeem stelt de nationale bevoegde autoriteiten in staat signaleringen van gezochte personen of voorwerpen te controleren.

Vanaf 7 maart 2023 wordt SIS geactualiseerd en bevat het nieuwe elementen. Wat doet het SIS?

  • De samenwerking verbeteren
  • De meest kwetsbaren beschermen
  • Illegale migratie beheren
  • Criminaliteit bestrijden
  • De controles aan de buitengrenzen versterken
  • Individuele rechten beschermen

Voor meer informatie : clik hier.

20110228 126pano

Het COC recruteert ! - 27/02/2023

Het COC is op zoek naar 2 juristen: vind de job offertes en functie beschrijvingen terug op de website van selor : eerste job - tweede job.

We zijn ook op zoek naar een directie-assistent.

Mr cup fabien barral o6 GEPQ Xnq MY unsplash

Publicatie advies DA220037 - 27/02/2023

Het advies betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur is reeds beschikbaar.

Fingerprint 979598 1280

Publicatie rapport DIO22006 - 15/02/2023

Het Controleorgaan deed een beperkt toezichtonderzoek bij een West-Vlaamse politiezone met betrekking tot de toepassing van de GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) procedure door een gemeente binnen de politiezone, waarbij werd vastgesteld dat:

- personeelsleden van de politiezone, ten behoeve van de vaststellende ambtenaar en/of de sanctionerend ambtenaar, met het oog op identificatie van de overtreder, zonder dat daarvoor een rechtsbasis werd aangetoond, het Rijksregister en de DIV (Repertorium voertuigen) raadpleegde en daarbij ook ten aanzien van de burger de indruk werd gewekt dat het om een politionele vaststelling ging (gebruik logo van de politie op de GAS-vaststelling van de gemeente)

- de Wet op het Politieambt voor deze onderzoeksdaden, noch voor de daaropvolgende mededeling van persoonsgegevens en informatie door en vanuit de politie naar en ten behoeve van de GAS-ambtenaar een afdoende rechtsbasis biedt;

- de GAS-vaststeller, noch de sanctionerend ambtenaar, op basis van de Wet op het Politieambt, een toegang kan hebben tot politionele gegevensbanken of de gegevensbanken waartoe de politie wettig toegang hebben, zoals het Rijksregister en de DIV, laat staan via het politie-netwerk.

Het COC legde als corrigerende maatregel een berisping op aan de politiezone en heeft een overgangsperiode aanvaard om zich volledig in regel te stellen (zie www.controleorgaan.be/rapporten) met als doel een einde te maken aan een niet toelaatbare (weliswaar historisch gegroeide) verstrengeling tussen politiezone en gemeente in het kader van de behandeling van het GAS-contentieux.

Nica cn 5 J96f9h l M unsplash

Publicatie advies DA220036 - 13/02/2023

Het advies van het COC betreffende het voorontwerp van wet inzake de preventie en de bestrijding van feminicides, gendergerelateerde dodingen, en het geweld dat daar aan voorafgaat is gepubliceerd.

Monitoring g1301c8323 1920

Publicatie advies DA220038 - 08/02/2023

Het advies betreffende een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens wat de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden betreft is hier raadpleegbaar.

Camera 19223 1920

Publicatie vacature - 08/02/2023

Het COC is op zoek naar juristen. 2 offertes zijn beschikbaar : een contractueel ; en een vervangingscontract.