Internationale activiteiten

Het Controleorgaan is ook bevoegd voor enkele internationale activiteiten zoals de controle op Europolverwerkingen en op het Schengen Informatiesysteem.

Sara Kurfess Q3Co1Zoz6Zi Unsplash

Controle op Europolverwerkingen

Het Controleorgaan maakt deel uit van een Gemeenschappelijk Controleorgaan (GCO of "Europol Cooperation Board") dat, bestaande uit de gegevensbeschermingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, de activiteiten van Europol moet controleren en waarborgen dat de opslag en het gebruik van de persoonsgegevens in het bezit van Europol, de rechten van de betrokkenen/burgers niet schaden.

Het GCO monitort bovendien of de doorgifte van de persoonsgegevens die afkomstig zijn van Europol, rechtmatig is en doet dit onder andere door inspecties bij Europol uit te voeren. Leden of personeelsleden van het COC kunnen dan gevraagd worden deel te nemen aan voormelde inspecties die geleid worden door de Europese Toezichthouder ("EDPS" of "European Data Protection Supervisor"). Het GCO moet beoordelen of Europol op een aantal specifieke gebieden de gegevensbeschermingsbeginselen in acht neemt.

De EDPS moet er ook over waken dat de rechten van het individu worden geëerbiedigd.

Het COC is belast met het voorbereiden, volgen van de vergaderingen en het opvolgen en uitvoeren (in België) van de besluiten van het GCO en vertegenwoordigt er België. Ook in het kader van de verzoeken tot toegang van een burger tot de Europoldatabanken speelt het COC een rol, vermits dergelijke verzoeken bij het COC kunnen ingediend worden. Het COC zorgt dan voor de verdere doorzending naar en behandeling van de aanvraag door Europol.

Blake Guidry Jxxdtxfejcc Unsplash

Het Schengen Informatiesysteem (SIS II)

Het Schengen Informatie Systeem (SIS) werd in het kader van de uitvoering van de Schengenruimte ingevoerd. Met dit informatiesysteem, dat ondertussen van de tweede generatie is (vandaar de courante benaming "SIS II") kunnen de verantwoordelijke autoriteiten van de Schengenstaten (vb. de politiediensten) informatie uitwisselen bij en voor grenscontroles van personen en voorwerpen en voor de uitreiking van visa en verblijfsvergunningen alsmede naar aanleiding van signaleringen door voormelde bevoegde autoriteiten met het oog op opsporing en/of vervolging.

Iedere Schengenstaat heeft op nationaal niveau een controleorgaan dat belast is met de onafhankelijke controle van het nationale gedeelte van het SIS-bestand en de verificatie van de verwerkingen en het gebruik van de persoonsgegevens in het SIS om na te gaan of dit de rechten van de betrokken personen niet aantast.

Het COC behandelt ook de aanvragen tot toegang van een burger (betrokkene) tot het Schengeninformatiesysteem. Net zoals dat het geval is voor de nationale politionele databestanden spreken we van een recht van onrechtstreekse toegang voor de burger, wat wil zeggen dat het COC in de plaats van de burger de rechtmatigheid en wettelijkheid van de registraties in het SIS II systeem zal nagaan.

Als uw aanvraag betrekking heeft op een signalering om de toegang of verblijf in het Schengengebied te weigeren op grond van een administratieve beslissing van de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken, moet ze naar dit adres worden gestuurd:

Dienst Vreemdelingenzaken
Bureau CSIS
Pachecolaan 44, 1000 Brussel
e-mail : csis@ibz.fgov.be

Als de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) niet binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag antwoordt of als dat antwoord niet bevredigend is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit.

Indien uw verzoek betrekking heeft op een andere signalering van de Belgische autoriteiten (in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken), moet het worden gericht aan het COC:

Controleorgaan op de politionele informatie
Leuvensestraat 48, 1000 Brussel
e-mail : info@controleorgaan.be

Het Controleorgaan op de politionele informatie deelt in beginsel alleen aan de betrokkene mee dat de nodige verificaties zijn uitgevoerd.

Indien de signalering door een andere lidstaat is ingevoerd, dient het verzoek aan de bevoegde instantie te worden gezonden overeenkomstig de procedures die zijn opgenomen in de gids voor de uitoefening van het recht van toegang die via deze link beschikbaar is: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/sis_ii_guide_of_acces.

Voor de aanvraag tot het uitoefenen van rechten bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het Controleorgaan op de politionele informatie, gelden ontvankelijkheidsvoorwaarden: ze moet schriftelijk, gedateerd en ondertekend zijn door de betrokkene of zijn advocaat. De betrokkene moet ook zijn of haar identiteit bewijzen door een kopie van een identiteitsbewijs (recto verso) bij te voegen. Een advocaat moet zijn hoedanigheid bewijzen en ook de volmacht van zijn cliënt bijvoegen. Het verzoek moet duidelijk het doel van het verzoek vermelden, met inbegrip van het soort signalering waarop het verzoek betrekking heeft. Bij gebrek aan deze elementen kan het verzoek niet-ontvankelijk worden verklaard.

DSI 00001838 133