Internationale activiteiten

Het Controleorgaan is ook bevoegd voor enkele internationale activiteiten zoals de controle op Europolverwerkingen en op het Schengen Informatiesysteem.

Sara Kurfess Q3Co1Zoz6Zi Unsplash

Controle op Europolverwerkingen

Het Controleorgaan maakt deel uit van een Gemeenschappelijk Controleorgaan (GCO of "Europol Cooperation Board") dat, bestaande uit de gegevensbeschermingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, de activiteiten van Europol moet controleren en waarborgen dat de opslag en het gebruik van de persoonsgegevens in het bezit van Europol, de rechten van de betrokkenen/burgers niet schaden.

Het GCO monitort bovendien of de doorgifte van de persoonsgegevens die afkomstig zijn van Europol, rechtmatig is en doet dit onder andere door inspecties bij Europol uit te voeren. Leden of personeelsleden van het COC kunnen dan gevraagd worden deel te nemen aan voormelde inspecties die geleid worden door de Europese Toezichthouder ("EDPS" of "European Data Protection Supervisor"). Het GCO moet beoordelen of Europol op een aantal specifieke gebieden de gegevensbeschermingsbeginselen in acht neemt.

De EDPS moet er ook over waken dat de rechten van het individu worden geëerbiedigd.

Het COC is belast met het voorbereiden, volgen van de vergaderingen en het opvolgen en uitvoeren (in België) van de besluiten van het GCO en vertegenwoordigt er België. Ook in het kader van de verzoeken tot toegang van een burger tot de Europoldatabanken speelt het COC een rol, vermits dergelijke verzoeken bij het COC kunnen ingediend worden. Het COC zorgt dan voor de verdere doorzending naar en behandeling van de aanvraag door Europol.

Blake Guidry Jxxdtxfejcc Unsplash

Wat is het Schengen Informatiesysteem (SIS II)?

Het Schengeninformatiesysteem (SIS) heeft als doel een hoog veiligheidsniveau te verzekeren binnen de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid van de Europese Unie, inzonderheid door de openbare orde en de openbare veiligheid te handhaven; aldus biedt het systeem aan de autoriteiten die belast zijn met de grenscontroles en andere politionele en douaneverificaties de mogelijkheid om samen te werken.

Het SIS II is operationeel in 30 Europese landen, i.e. 26 lidstaten van de EU (alleen Ierland en Cyprus zijn nog niet aangesloten op het SIS) evenals IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Het besluit 2007/533/JBZ en de verordening 1987/2006 hebben het SIS van de tweede generatie (SIS II) ingevoerd.

Het SIS II maakt deel uit van de verwezenlijkingen in het kader van de Schengenakkoorden (Akkoord van Schengen en de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord van 14 juni 1985). Deze verwezenlijkingen omvatten ook:

 • De verdwijning van de controles aan de binnengrenzen tussen de lidstaten van wat voortaan de “Schengenruimte” wordt genoemd.
 • De versterking en de harmonisatie van het toezicht aan de buitengrenzen van de Schengenruimte.
 • De invoering van een gemeenschappelijk visabeleid.
 • De politionele en gerechtelijke samenwerking tussen de Schengenstaten.

Het SIS II bestaat uit een centraal systeem, een nationale afdeling evenals een communicatie-infrastructuur. Elke Schengenstaat moet de nationale afdeling oprichten en exploiteren, het onderhoud ervan verzekeren en haar aansluiten op het centrale systeem.

Een beheersautoriteit is van haar kant belast met het operationele beheer van het centrale systeem: deze autoriteit is het agentschap eu-LISA.

Het SIS II krijgt input van de Schengenstaten en omvat gegevens en informatie met betrekking tot personen, voorwerpen en vervoermiddelen alsook de te volgen instructies en te nemen maatregelen wanneer de persoon, het voorwerp of het vervoermiddel wordt aangetroffen.

Het besluit 2007/533/JBZ en de verordening 1987/2006 bevatten een strikte afbakening van de categorieën gegevens die mogen worden geregistreerd en bewaard in het SIS II en van hun bewaringstermijnen.

Usgs in Nz Gt Prk Hk unsplash

Wie heeft toegang tot de gegevens van het SIS II?

Het SISII is toegankelijk voor de gemachtigde gebruikers die behoren tot de bevoegde overheden van de lidstaten, zoals de instanties voor controle van de landsgrenzen, de politie, de douane, de gerechtelijke overheden, de overheden bevoegd voor visa, de inschrijving van voertuigen en sommige Europese agentschappen met inbegrip van Europol. Deze instanties hebben enkel toegang tot de gegevens van het SIS II die ze nodig hebben voor de specifieke uitvoering van hun taken. Een lijst van de bevoegde nationale autoriteiten die toegang hebben tot het SIS II verschijnt elk jaar in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Bron : https://edps.europa.eu/data-protection/european-it-systems/schengen-information-system_fr.

Nica cn 5 J96f9h l M unsplash

Met het SIS II verbonden rechten

De personen van wie de gegevens worden verwerkt in het SIS II, genieten een recht van inzage, rechtzetting of wissen voor de gegevens die op illegale wijze worden opgeslagen.

Ze kunnen deze rechten uitoefenen in om het even welke Schengenstaat en overeenkomstig het nationale recht van de betrokken staat: de Gids voor de uitoefening van het recht van toegang tot het SIS II bevat een gedetailleerde beschrijving van de te volgen procedure evenals de contactgegevens van de voor elke Schengenstaat bevoegde autoriteiten.

De door België uitgegeven Schengensignaleringen zijn afkomstig van ofwel de Dienst Vreemdelingenzaken (administratieve beslissing tot weigering van binnenkomst of verblijf op het Schengengrondgebied) ofwel de politiediensten in het kader van de uitoefening van hun opdrachten.

Heeft uw vraag betrekking op een signalering met als doel de toegang tot of het verblijf binnen de Schengenruimte te weigeren krachtens een administratieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken (artikel 24 van verordening 1987/2006), dan moet u die naar volgend adres sturen:

Dienst Vreemdelingenzaken

Bureau CSIS

Pachecolaan 44, 1000 Brussel

E-mail: csis@ibz.fgov.be

Zo de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) niet antwoordt binnen de maand na ontvangst van uw vraag of zo dit antwoord u geen voldoening schenkt, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Heeft uw vraag betrekking op een andere signalering van de Belgische autoriteiten (in het kader van de politionele en gerechtelijke samenwerking in strafzaken), dan moet u die richten aan het COC.

Het gaat om signaleringen voor:

 • Een aanhouding met het oog op overlevering of uitlevering (artikel 26 van besluit 2007/533/JBZ)
 • Een vermiste persoon vinden (artikel 32 van besluit 2007/533/JBZ)
 • Een persoon terugvinden met als doel uw medewerking mogelijk te maken in het kader van een gerechtelijke procedure (artikel 34 van besluit 2007/533/JBZ)
 • Een onopvallende of gerichte controle (artikel 36 van besluit 2007/533/JBZ)

U kunt uw aanvraag aan het Controleorgaan op de politionele informatie opsturen naar volgend adres:

Controleorgaan op de politionele informatie

Leuvenseweg 48, 1000 Brussel

E-mail: info@controleorgaan.be

Artikel 42 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (WGB) bepaalt dat de rechten van de betrokkene onrechtstreeks worden uitgeoefend, i.e. via het COC.

Dit betekent dat het Controleorgaan op de politionele informatie uw persoonsgegevens zal controleren met als doel garanties te bieden voor de wettelijkheid van een eventuele verwerking in het SIS II.

Na afloop van deze controle krijgt u enkel te horen dat ‘‘de nodige verificaties werden verricht’’.

Belangrijk: er zijn ontvankelijkheidsvoorwaarden van toepassing voor de aanvragen die bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het Controleorgaan op de politionele informatie worden ingediend met het oog op de uitoefening van rechten:

 • De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend en moet zijn gedateerd en ondertekend door de betrokkene of zijn/haar advocaat.
 • De betrokkene moet ook zijn/haar identiteit bewijzen door bij de aanvraag een kopie van de voor- en keerzijde van een identiteitsbewijs te voegen.
 • Een advocaat moet zijn hoedanigheid aantonen en bij de aanvraag het mandaat voegen dat hij van zijn klant heeft gekregen.
 • De aanvraag moet duidelijk het doel van de aanvraag vermelden, met nauwkeurige vermelding van het type signalering waarop de aanvraag betrekking heeft.

Zo deze elementen ontbreken, kan de aanvraag onontvankelijk worden verklaard.

Pexels slondotpics 408503

Wie controleert het SIS II?

De nationale controleautoriteiten

Elke lidstaat ziet erop toe dat een onafhankelijke controleautoriteit in alle onafhankelijkheid de wettelijkheid van de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van het SIS II op zijn grondgebied en hun doorgifte vanaf dit grondgebied onderzoekt.

In België wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door twee controleautoriteiten:

 • De Gegevensbeschermingsautoriteit voor de signaleringen met betrekking tot een weigering van binnenkomst in of verblijf op het Schengengebied
 • Het Controleorgaan op de politionele informatie voor de andere signaleringen.

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming controleert of de activiteiten inzake de verwerking van de persoonsgegevens door de beheersautoriteit (eu-LISA) worden verricht overeenkomstig de toepasselijke regels.

De SIS II GCC

In het kader van het besluit 2007/533/JBZ en de verordening 1987/2006 werd een coördinatiegroep voor toezicht op het Schengeninformatiesysteem II (SIS II GCC) opgericht opdat de nationale toezichtsautoriteiten en de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming actief zouden samenwerken in het kader van hun verantwoordelijkheden en zouden instaan voor het gezamenlijk toezicht op het SIS II.

Deze groep komt ten minste tweemaal per jaar samen om:

 • Ervaringen uit te wisselen.
 • Problemen te bespreken in verband met de interpretatie of de toepassing van het rechtskader van het SIS II.
 • De moeilijkheden te analyseren in verband met het toezicht op of de uitoefening van de rechten van de betrokkene.
 • Onderlinge bijstand te verlenen bij de uitvoering van audits en inspecties.
 • Geharmoniseerde voorstellen voor gezamenlijke oplossingen uit te werken en de bewustmaking voor de rechten inzake gegevensbescherming te verbeteren.

Bron: https://edps.europa.eu/data-protection/european-it-systems/schengen-information-system_fr.

Pexels freestocksorg 113885
DSI 00001838 133