Onrechtstreekse toegang aanvragen

U kan bij ons terecht om onrechtstreekse toegang aan te vragen tot uw persoonsgegevens in alle politiedatabanken.

Wat is onrechtstreekse toegang?

De Wet Gegevensbescherming voorziet in de artikelen 38 en volgende diverse rechten voor de betrokkene, waaronder de rechten van toegang, rectificatie of wissing.

Voor de politionele databanken werd er in de Wet Gegevensbescherming echter in een uitzondering voorzien in artikel 42, waarin wordt bepaald dat deze rechten op een onrechtstreekse wijze worden uitgeoefend door en via de toezichthoudende autoriteit, namelijk het Controleorgaan op de politionele informatie. Wij zijn dus bevoegd om in uw naam onrechtstreekse toegang aan te vragen of te nemen tot uw persoonsgegevens in alle politiedatabanken.

De Wet Gegevensbescherming laat ons echter niet toe om u in detail te informeren omtrent het resultaat van onze tussenkomst. Wij mogen u overeenkomstig artikel 42 namelijk enkel meedelen dat de nodige verificaties werden verricht.

Fingers Hands Keyboard 1375261

Wat houden deze verificaties nu precies in?

Met die verificaties kan het COC garanderen dat de eventuele verwerking van de politionele gegevens rechtmatig en overeenkomstig het wettelijk kader gebeurt en dat eventueel ten onterechte verwerkte gegevens worden gewist en/of gecorrigeerd en/of bijgewerkt. De WVG machtigt het COC zoals gezegd echter niet u bijkomende informatie te verschaffen of meer in detail te gaan (zoals bijvoorbeeld u mee te delen welke gegevens precies werden gewist).

Deze verificaties betreffen onder meer het nazicht van de bewaartermijnen zoals voorzien in de Wet op het Politieambt (WPA). Uw persoonsgegevens mogen om te beginnen maar geregistreerd worden voor zover zij toereikend, ter zake dienend en niet overmatig van aard zijn voor de politionele werking. Dit is een feitelijke beoordeling door de politie waar het COC een controlebevoegdheid over heeft.

Daarnaast legt de WPA bijvoorbeeld ook de maximale periode van bewaring van uw persoonsgegevens in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) vast. Het is een vrij complex systeem dat hier niet volledig uit de doeken kan gedaan worden. In hoofdlijnen voorziet de WPA in een bewaarduur van 1 jaar vanaf de registratie van het feit wanneer het een overtreding betreft (bv. nachtlawaai), een bewaarduur van 10 jaar voor een wanbedrijf (bv. bezit van bepaalde drugs of een eenvoudige winkeldiefstal) en 30 jaar voor een misdaad (bv. diefstal met geweld of braak, valsheid in geschrifte of zware seksuele misdrijven).

Die bewaartermijnen staan in beginsel los van het justitiële gevolg dat aan de feiten wordt gegeven. Zelfs in geval van seponering door het parket, een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak (bijvoorbeeld omwille van technisch-procedurele redenen) door de rechter is het mogelijk dat er nog altijd een politioneel operationele noodzaak tot behoud van registratie van de gegevens is. Dit is telkens een feitelijke beoordeling door de politie onder de controle van het COC.

Het is ook niet zo dat, omdat u bijvoorbeeld op een bepaalde plaats en tijdstip gefouilleerd of gecontroleerd wordt, dat dit zou betekenen dat u geregistreerd staat of zou staan in de politionele gegevensbanken. Alle burgers kunnen op grond van de WPA op een bepaald ogenblik aan een controle en eventuele fouillering worden onderworpen indien de wettelijke voorwaarden daartoe aanwezig zijn.

Action Blur Close Up 735911

In enkele woorden

Het Controleorgaan kan dus op uw verzoek een onrechtstreekse toegang nemen tot uw persoonsgegevens in een politiedatabank.

Het COC kan de geregistreerde gegevens laten aanpassen of verwijderen indien deze registratie niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen.

Maar het Controleorgaan mag u op grond van de huidige stand van de wet niet in detail meedelen wat het resultaat van haar tussenkomst is.

Onrechtstreekse toegang aanvragen

Om onrechtstreekse toegang aan te vragen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

Optioneel
Maximum 2MB