Diverse publicaties

SAMENWERKINGSPROTOCOL TUSSEN DE BELGISCHE FEDERALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN OP HET VLAK VAN DATAPROTECTIE

Burgers met klachten i.v.m. privacy beter geholpen dankzij samenwerkingsprotocol tussen de toezichthoudende autoriteiten

Een samenwerkingsprotocol tussen de vier Belgische Federale Toezichthoudende Autoriteiten over het gezamenlijk toezicht op de verwerking van persoonsgegevens (GBA, COC, VCI, VCP) zal vanaf heden de onderlinge informatiedeling versoepelen en de samenwerking bevorderen. Burgers zullen op die manier beter geholpen worden bij vragen of klachten in verband met gegevensbescherming.

Samenwerkingsakkoord tussen toezichthouders Gegevensbescherming

Dankzij het samenwerkingsprotocol zullen burgers een efficiëntere en burgervriendelijke dienst genieten. Concreet zullen bijvoorbeeld dossiers van burgers waar een toezichthouder niet voor bevoegd is, gemakkelijk doorgestuurd worden naar de bevoegde Autoriteit. Het samenwerkingsprotocol zal dus zorgen voor vlottere informatie –en dossierdeling tussen de verschillende toezichthouders.

Het samenwerkingsprotocol verduidelijkt de bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten en bevat ook concrete werkafspraken, o.m. over vertegenwoordiging op Europees en internationaal niveau.

De vier Autoriteiten houden elkaar op de hoogte van belangwekkende evoluties op het gebied van privacy- en gegevensbescherming. Hiertoe komen zij 1 maal per jaar samen, o.l.v. de Gegevensbeschermingsautoriteit. Daarnaast zijn er de geregelde meer punctuele contacten van dossiermatige of beleidsmatige aard.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), het Controleorgaan op de politionele informatie (COC), het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (VCI) en het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (VCP) geven hiermee een consequent gevolg aan Europese, nationale en internationale regels over de verwerking van persoonsgegevens.

Een kort overzicht van de bevoegdheden van de Toezichthoudende Autoriteiten:

  • Het VCI (www.comiteri.be) is bevoegd voor de operationele gegevensverwerkingen bij de Inlichtingendiensten.
  • Het VCP (www.comitep.be) is samen met het VCI bevoegd voor de verwerkingen bij het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD).
  • Het COC (www.controleorgaan.be) is bevoegd voor alle verwerkingen uitgevoerd door de Geïntegreerde Politie.
  • De GBA (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) is bevoegd voor alle gegevensverwerkingen die niet onder de bevoegdheid van de drie andere toezichthouders vallen.

David Stevens (Voorzitter GBA): « Aan dit akkoord hebben we lang gewerkt, maar het zal de onderlinge samenwerking en collegialiteit tussen de federale toezichthouders nog verder bevorderen. We hebben duidelijke afspraken gemaakt over de uitoefening van eenieders bevoegdheden. Dat is niet alleen goed voor de overheidsinstanties die onder ons gezamenlijke toezicht vallen. Met het protocol willen we de burger helpen om met zijn klachten of vragen voor informatie beter zijn weg naar de correcte toezichthouder te vinden. Als een burger toch bij de verkeerde toezichthouder terechtkomt, zullen wij zijn vraag of klacht voortaan meteen kunnen doorsturen naar de juiste collega. »

Philippe Arnould (Voorzitter COC): « Dit protocol was ook noodzakelijk omdat we kunnen vaststellen dat er meer en meer zogenaamde ‘gemengde’ gegevensverwerkingen ontstaan of verwerkingen waaraan verschillende instellingen deelnemen (justitie, politie, hulpverlening, inlichtingendiensten, …) die elk op zich onder een andere autoriteit vallen. Denken we maar aan de lokale integrale veiligheidscellen, de Family Justice Centers, enz. … . Wanneer zich in dat kader problemen of vragen stellen helpt dit protocol te bepalen welke autoriteit(en) deze het best behandel(en)t. »

Serge Lipszyc (Président Comité R) : « Het samenwerkingsprotocol is een onmisbaar instrument waarmee één loket wordt ingevoerd dat de burgers de garantie biedt een antwoord te krijgen van de verschillende toezichthouders Gegevensbescherming.
De vier instellingen zijn blij dat zij deze openbare dienstverlening aan de burgers kunnen aanbieden. Op deze manier zullen zij klachten op doeltreffende wijze kunnen behandelen en op hun verzoeken om inlichtingen een antwoord kunnen bieden. Dit protocol is niet alleen een middel tot raadpleging, maar ook een eerste stap om de rechten van de burger zo volledig mogelijk te waarborgen op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens. »

Kathleen Stinckens (Voorzitter VCP) : « Het is voor de burger vaak niet gemakkelijk om uit te zoeken bij welke instantie hij terecht kan wanneer hij niet tevreden is over de wijze waarop wordt omgesprongen met zijn gegevens. Dit samenwerkingsprotocol moet ertoe bijdragen dat de klager niet meer het gevoel heeft dat hij van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Vanaf nu zorgen wij er samen voor dat zijn klacht onmiddellijk door de juiste instantie behandeld wordt. »

Raadpleeg hier.

Fingerprint 979598 1280